De tre grundstenarna inom personcentrerad vård

Partnerskapet

Hälso- och sjukvård samt omsorg ska se patienten som en aktiv partner. Det innebär en respekt för å ena sidan personens kunskap om sig själv och sina hälsoproblem, å andra sidan personalens kunskap om diagnostik, vård, behandling och rehabilitering. Partnerskapet tydliggörs i en gemensamt formulerad hälsoplan med mål, strategier och uppföljning. Både teamets och patientens rättigheter och ansvarsområden tydliggörs.

Patientberättelsen

I personcentrerad vård är patientens berättelse grunden. Med den får vi en bild av hela livssituationen och kan fånga upp personens drivkrafter och resurser, såväl som känslomässiga, sociala och praktiska behov. Det handlar om att ha fokus på mötet med en medmänniska som lever med sjukdom/ohälsa snarare än fokus på sjukdomen hos en person. På så sätt bidrar vi också till att patienten får större förståelse och tar större ansvar för den egna hälsan.

 

 

Dokumentation

Alla ska ha tillgång till sin hälso- och sjukvårdsdokumentation. För att möjliggöra en enhetlig bild och en sammanhållen vård och omsorg ska all information relaterad till patientens hälsa samlas på ett och samma ställe. Detta inkluderar journal, hälsoplan, personens egna anteckningar och registrering av hälsostatus, såväl som relevant dokumentation från Försäkringskassan eller andra instanser.

Evidens på högre kvalitet och effektivisering

Minskade kostnader och vårdtider kortade med 30% vid kronisk hjärtsvikt

Ekman et al., 2012 Hansson et al., 2016

Minskad inkontinens hos äldre på särskilda boenden (SÄBO)

Wijk et al., 2018

Ökad självtillit för patient

Fors et al., 2015

Signifikant högre hälsa och livskvalitet

Feldthusen et al., 2016 Brännström & Boman, 2014

2,7 gånger större chans att förbättras för patienter med akut kranskärlssjukdom

Fors et al., 2015

Nyfiken på mer forskning?

Besök GPCCs hemsida

Röster om personcentrerad vård

Jag är numera betydligt mer uppmärksam på att stödja patienten i att vara mer delaktig, medveten, aktiv samt engagerad i sin vård. Mitt fokus läggs på att de själva formulerar sina mål och att vi tillsammans arbetar mot att dessa uppnås. Det är ett tillfredställande arbetssätt då responsen är så tydlig från patienten att de känner sig sedda och delaktiga. Det har också resulterat i att vi har fått ett oerhört mycket bättre teamsamarbete där alla professioner är representerade. Redan vid första patientenkäten visade det sig att de upplevde sig mer delaktiga och nöjda med vårdtiden. Det är lättare att motivera patienterna då de jobbar mot sina egna framtagna mål. Rehabiliteringen har förbättrats då vi alla arbetar mot samma mål på ett mer strukturerat sätt. En patient uttryckte då hen fick sin slutenvårdplan: – Det är det här jag har saknat vid tidigare tillfälle, information om vad som har hänt och vad som ska hända, nu vet jag vad jag ska fokusera på.
Maria Lindstrand
Undersköterska
Vi har arbetat med att utveckla ett personcentrerat arbetssätt sedan 2011 och det har framför allt lett till ett ökat teamarbete där patienten är en självklar del i teamet. Resultatet av förändringen har inneburit att vi har fått kortare vårdtider men också nöjdare patienter. Arbetssättet har satt sig i organisationen och förändringen är stabil. Det som ibland utgör ett hinder i det personcentrerade arbetssättet är den stora personalomsättningen.
Jerzy Kaczynski
Överläkare och sektionschef
Personcentrerat arbetssätt har påverkat mig på så sätt att jag idag lyssnar mer än vad jag själv pratar möten med patienter. Jag känner en större ödmjukhet i mötet. Jag utgår inte längre ifrån att jag vet vad den enskilda patienten vill ha för information och hur denne vill ha den, utan försöker att ta reda på det innan jag informerar. Ska jag ge information inför en operation så lägger jag större vikt på det patienten "vill" prata om, än vad jag "bör" säga. Vissa saker måste jag få in i samtalet, men hela mötet måste inte handla om det och om andra saker är viktigare för patienten måste fokus också ligga på dessa frågor. Att lyssna på patienter har blivit viktigare för mig.
Susanne Ahlstedt Karlsson
Sjuksköterska
Jag har lång erfarenhet som patient sedan början av 1960-talet. Jag upplever att många som arbetar i vården numera ser mig som en jämbördig person, en partner, vilket gör att jag upplever att det råder en ömsesidig respekt. Det som jag ser som en del i den personcentrerade vården är att jag som patient kan ta del av min journal i princip då anteckningen är registrerad. Den digitala tekniken har gjort det möjligt. Jag vill som patient också ha möjlighet att skriva in mina egna anteckningar i journalen. Vården är idag bättre på att lyssna på mig som person och även berätta vad som planeras och resultat av undersökningar. Men fortfarande finns mycket att förbättra som gör mig som patient mer delaktig i min egen vård.
Håkan Hedman
Patient
Jag tänker ofta att begreppet PCV har två sidor och att även vårdens personal måste vara personer för oss anhöriga. Det innebär bättre kontinuitet i mötet med främst läkare, men helst hela teamet. Utan det mötet mellan två parter som är ”personer” för varandra blir begreppet urholkat. Vi vill inte möta en ”vårdapparat” där alla ständigt är utbytbara. Inom avancerad sjukvård i hemmet mötte jag och min man denna syn på såväl patient som team. Där fanns kontinuitet, tid och en helhetssyn där alla i teamet hade fokus inte bara på cancern utan på hela livets mående under min makes sista svåra år.
Britt-Marie Ahrnell
Närstående
Att arbeta med personcentrerad vård har förbättrat mitt sätt att prata med patienter. Jag försöker att vara mer nyfiken, ställa öppna frågor och verkligen lyssna och låta patienten prata till punkt. Jag upplever att jag ibland blir överraskad över de svar jag får. Det jag tror är viktigt för patienten utifrån vad hen söker för, kan visa sig vara helt fel. Patienten önskar något helt annat. När behandlingen ska utformas så säkerställer jag att vi tillsammans är överens om vad som ska hända. Jag har också blivit mer noga med att sätta mål tillsammans med patienten. Både jag och patienten känner oss mer nöjda med besöket och det är lättare för patienten att hitta motivation när hen själv har bestämt vad det är som är viktigt.
Anette Larsson
Fysioterapeut