Så är utbildningen upplagd

För alla verksamheter

Utbildningen fokuserar på hur personcentrerad vård kan användas i just er verksamhet, med just era förutsättningar och möjligheter. Utbildningen passar för alla yrkesgrupper och alla typer av verksamheter inom hälso- och sjukvård samt omsorg.

4-10 möten à 50 minuter

Utbildningen består av ett startmöte, plus tre fristående moduler. Varje modul består av tre möten à 50 min. Om ni vill gå hela utbildningen blir det alltså 10 gånger à 50 minuter. För de grupper som har mindre tid, går det också att göra startmötet och en eller två av modulerna.

Både teori och praktik

Utbildningen genomförs i grupp och det är meningen att ni ska komma fram till gemensamma arbetssätt. Varje möte är en kombination av teori, diskussion och övningar. Mellan varje möte övar och reflekterar gruppdeltagarna i sitt dagliga arbete.

Roller och ansvar

Gruppen

Utbildningen ska göras i grupp med 4-6 deltagare. Var noga med att välja deltagare med olika roller och kompetenser. Då får ni fler perspektiv och dessutom större möjlighet att genomföra de förändringar ni vill efter utbildningen.

Gruppledare

En person i gruppen är gruppledare. Gruppledaren har ansvar för att förbereda varje möte samt att leda och ge instruktioner till gruppen under möten. Gruppledaren deltar även i diskussioner och övningar i utbildningen.

Stöd från chefer

Det är viktigt att gruppen har ett uttalat stöd från de chefer som berörs. Gruppen behöver avsätta tiden som krävs för utbildningen, och få stöd i att öva på det de lärt sig.

Innan utbildningen startar

Planera och bjud in

Hör med din verksamhets-/avdelningschef om vem som bäst hjälper till med dessa praktiska punkter.

  • Få ett uttalat stöd från övriga berörda chefer.
  • Boka tid för alla möten och bjud in gruppdeltagarna.
  • Utse en gruppledare som kommer leda och förbereda alla möten .

Förberedelse för gruppledaren

  • Gruppledaren förbereder och leder alla möten.
  • Förberedelserna inför startmötet tar cirka 60 minuter och bör göras några dagar i förväg.  Övriga möten behöver cirka 10-20 minuter förberedelser.

Skaffa utrustning och material

  • Datorskärm, projektor eller mobiler att läsa ifrån.
  • Möjlighet att skriva ut på A4.
  • Kvadratformade postit-lappar i färgerna rosa, gult, grönt och blått.
  • Pennor till alla i gruppen.

Röster om personcentrerad vård

Jag har som vårdenhetschef haft möjligheten att utveckla vårt förhållningssätt och vård på avdelningen då mina medarbetare är intresserad av utveckling och vi är en nytänkande arbetsgrupp. Personcentrerad vård har förändrat mitt sätt att arbeta på flera plan men det jag framförallt vill framhålla är att relationerna mellan patienterna blir mer genuina och viktiga för vård och behandling. Vi lyssnar och då menar jag LYSSNAR på våra patienters historier så vi lär känna dom. Det är så enkelt, men ändå så svårt. Det handlar om att se, lyssna och förstå den andra personen. Att visa att vi inte dömer dem utan vi ser dem för den personen de är. De är ingen psykospatient, de är personer. Förändringen har gett jättemycket positivt! Det mesta är positiva mjuka värden som är abstrakta och i många fall ej går att beskriva men det handlar om att klimatet, vårdmiljön och relationerna har blivit bättre. Patienterna och anhöriga kommer oss närmre och vi förstår varandra på ett nytt sätt. Vi får mycket feedback att de är nöjda och att de gärna (om de måste) blir inlagda hos oss igen. Det har också minskat våra tvångsåtgärder radikalt! Det har också lett till att vi försöker arbeta tätare med vår öppenvård och våra andra samverkanspartners.
Beatrice Carlsson
Vårdenhetschef
Som verksamhetschef måste jag ha koll på att vi bedriver vård med god kvalitet. Vi mäter andelen patienter som har en vårdplan inom 24 h från ankomst till avdelning, vilket är ett enkelt kvantitativt sätt att följa alla patienter. Verksamhetsutvecklarna intervjuar patienterna om hur delaktiga de varit i att ta fram planen och ger samma dag återkoppling till de läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som har ansvar för patientgruppen. Effekten är tydlig. Hela vårdteamet - inklusive patienten - är mycket mer samspelta över syftet med vårdtillfället och vad som är varje teammedlems uppgift. Vi har fått mycket mer tilltro till patienternas egen kompetens och de är mer aktiva under vårdtiden. Det personcentrerade arbetssättet har varit starkt bidragande till att vi har kortare vårdtider, sjunkande återinläggningsfrekvens och därför har färre överbeläggningar trots att antalet sökande på akutmottagningen ökar och att de som läggs in är sjukare.
Maria Taranger
Verksamhetschef

Redo att starta utbildningen?

Till utbildningen